Selecteer een pagina

algemene – voorwaarden

Welkomst Waarden

Aereon Business Creations biedt middels producten, diensten en kennis en kunde ‘heilige ruimtes’ aan, waarin een persoon of bedrijf een wezenlijke groei kan doormaken. De ‘heilige ruimte’ zorgt voor een veilige bedding en landingsplaats voor het potentieel dat kenbaar wil worden en wil landen.

De kwaliteit van deze ‘heilige ruimte’ wordt mede bepaald door het naar beste vermogen naleven van onderstaande heilige waarden. Deze heilige waarden zijn de leidraad voor ons zijn en handelen.

heilige ruimte

Voorwaarden

 1. We zijn dienstbaar aan het hogere doel. Het werk wat we doen is heilig en elke persoon is heilig;
 2. We nemen naar vermogen verantwoordelijkheid om vol aanwezig te zijn en met volle inzet ons pad te lopen. We zijn aanspreekbaar en blijven wanneer het moeilijk is of geven aan wanneer we weer aanspreekbaar zijn;
 3. We nemen onze verantwoordelijkheid om de heilige ruimte schoon te houden. Doormiddel van ons uit te spreken over wanneer er iets niet lekker zit.
 4. We nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen pad en de eigen wijze waarop dat wil landen op aarde. We zijn ons – naar vermogen – bewust wanneer we daarin de steun van anderen vragen;
 5. We zijn transparant en integer over waar we ons zelf aantreffen en wat we van andere vinden;
 6. We houden ons aan gemaakte afspraken en het daarin opgesloten commitment. We informeren elkaar wanneer dat niet mogelijk blijkt te zijn nemen onze verantwoordelijkheid;
 7. We zijn zelf verantwoordelijk voor ons eigen welbevinden. Een eventuele storing wordt meteen gemeld en op een passend moment geadresseerd;
 8. Wat door deelnemers in workshops, trainingen en sessies gedeeld wordt is vertrouwelijk en wordt niet buiten deze groepen gedeeld. Ook niet anoniem;
 9. We zorgen voor een kloppende uitwisseling in energie en geld.

Kern-waarden

 1. Heilige wetten –  dient het ons hogere goed?
  2. Wees eerlijk – is er radicale transparantie?
  3. Communicatie – delen we vanuit eigen beleving?
  4. Constructief – wat is er nu nodig?
  5. Autonomie – draagt hetgeen bij aan eigenaarschap?
  6. Duurzaam – is dat wat gebouwd wordt blijvend?
  7. Inclusiviteit – wordt er niks buitengesloten?

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden

   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Aereon Creations Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van de coaching, training, consultancy en complementaire zorg, maar ook op de verkoop van producten in het kader van deze genoemde diensten
   2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Aereon Creations zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.
   3. In deze voorwaarden wordt Aereon Creations als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn.
   4. De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard. 
   5. De opdracht tot het verrichten van genoemde diensten in artikel 1.1, dan wel de bestelling van producten door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Aanbiedingen

   1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
   2. Mondelinge aanbiedingen door Aereon Creations of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
   3. Tenzij anders is overeengekomen is Aereon Creations gehouden zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

Artikel 3 | Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Aereon Creations binden de laatste niet, voor zover ze door de eigenaar van Aereon Creations niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Aereon Creations ingehuurd personeel van derden of door zzp’ers.

Artikel 4 | Overeenkomst

   1. De overeenkomst tot het verrichten van genoemde diensten in artikel 1.1of de verkoop van producten in het kader van deze diensten wordt eerst bindend door Aereon Creations zijn schriftelijke bevestiging.  Deze schriftelijke bevestiging (behandelovereenkomst of opdrachtbevestiging tot levering van diensten of producten) kan via de mail gestuurd worden of geprint via de post.
   2. Elke met Aereon Creations aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever van voldoende kredietwaardigheid zal blijken te zijn. Deze beoordeling geschiedt uitsluitend door Aereon Creations Opdrachtgever zal toestaan dat Aereon Creations zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
   3. Gegevens en/of informatie die Aereon Creations ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, zoals werkprogramma’s, trainingen en materialen voor geleverde diensten, onderwijs en massage e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Aereon Creations , zijn voor Aereon Creations niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat bovengenoemde materialen noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 | Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

   1. Aereon Creations aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
   2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Aereon Creations onverlet.  
   3. Algemene voorwaarden worden slechts door Aereon Creations aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 | Intellectuele eigendomsrechten

   1. Op alle door Aereon Creations verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aquarius Business i.o..
   2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Aereon Creations en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Aereon Creations om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 | Verplichtingen van Aereon Creations

   1. Aereon Creations is verplicht zich de genoemde diensten in artikel 1.1 (incl. te leveren producten) naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de (behandel-)overeenkomst.
   2. Aereon Creations zal de genoemde diensten in artikel 1.1 (incl. te leveren producten) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen/beroepsorganisaties, de wetgever en nieuwe aarde principes uitvoeren.
   3. Aereon Creations behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).  
   4. Aereon Creations zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Aereon Creations verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken. 

Artikel 8 | Verplichtingen van de opdrachtgever

   1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Aereon Creations tijdig kan beschikken;
    1. Over de voor de opzet van het werk benodigde (medische) gegevens en indien nodig ook over de medische toestemming van een daartoe bevoegd persoon die ingeschreven is in het BIG-register. Mocht overleg met Aereon Creations noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan er met toestemming van de opdrachtgever overleg gevoerd worden met de BIG geregistreerde deskundige.
    2. Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de genoemde diensten in artikel 1.1 c.q. behandelingen op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden.
    3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer van producten en andere benodigdheden.
    4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie moeten binnen 25 meter aanwezig zijn.
    5. Over de mogelijkheid om gebruik te mogen maken van een beveiligd wifinetwerk.
   1. Aereon Creations stelt als voorwaarde voor de genoemde diensten in artikel 1.1 c.q. behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en /of specialist, en tevens de diagnose en de daarmee verbonden medisch advies van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de genoemde diensten in artikel 1.1 c.q. behandelingen bij Aereon Creations te stoppen. Aereon Creations respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Aereon Creations stelt geen medische diagnoses.
   2. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, ter beschikking te stellen, indien de genoemde diensten in artikel 1.1 c.q. de behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever. 
   3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan
   4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Aereon Creations voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht
   5. Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Aereon Creations door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Aereon Creations het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. 
   6. De opdrachtgever dient Aereon Creations van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn – te voorzien.

Artikel 9 | Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever geeft Aereon Creations toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen. Aereon Creations beoordeelt per situatie of dit noodzakelijk is en licht deze keuze altijd toe aan de opdrachtgever voordat de stap wordt gezet om de externe deskundige te raadplegen. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dan zal dat gerespecteerd worden en de gewenste deskundige niet geraadpleegd worden.

 

Artikel 10 | Prijzen

   1. Indien na het tijdstip van acceptatie van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
   2. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
   3. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 11 | Materialen

   1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de producten de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
   2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Aereon Creations doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 12 | Meer en minderwerk

   1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
   2. Tijdens genoemde diensten in artikel 1.1behandelingen, mondeling of schriftelijk opgedragen extra werkzaamheden door de opdrachtgever komen voor verrekening in aanmerking. Dit betreffen werkzaamheden die niet in de (behandel)overeenkomst opgenomen waren.
   3. Door Aereon Creations te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 | Annuleren

   1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door Aereon Creations reeds aangeschafte materialen en/of gewerkte uren in verband met het voorbereiden van de opdracht, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Aereon Creations gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
   2. Opdrachtgever zal eveneens aan Aereon Creations als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Aereon Creations te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producten.
   3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Aereon Creations zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
   4. Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Aereon Creations schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 | Opleveringstermijnen

   1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Aereon Creations schriftelijk in gebreke te stellen.
   2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Aereon Creations geen beletselen zijn de uitvoering van de opdracht tot het verrichten van genoemde diensten in artikel 1.1 ter hand te nemen.
   3. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 15 | Reclame

   1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Aereon Creations terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de genoemde diensten in artikel 1.1, zoals deze omschreven zijn in de (behandel-)overeenkomst.
   2. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Aereon Creations wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
   3. Aereon Creations dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 
   4. Indien de reclame naar het oordeel van Aereon Creations juist is, zal Aereon Creations hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 16 | Aansprakelijkheid

   1. Aereon Creations is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
    1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
    2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
    3. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
    4. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
   1. Aereon Creations is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat zijn verzekering dekt voor de geleverde diensten zoals deze overeengekomen zijn in de (behandel-)overeenkomst – dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan materieel en goederen. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover ontstaan door schuld van Aereon Creations of van hen, die door Aereon Creations te werk zijn gesteld op de aan Aereon Creations opgedragen werk(en).
   2. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Aereon Creations is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.
   3. Aereon Creations is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Aereon Creations is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.
   4. Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever.
   5. Aereon Creations is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17 | Overmacht

   1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke  werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies  of beschadiging van goederen bij transport naar Aereon Creations of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Aereon Creations , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Aereon Creations , dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Aereon Creations overmacht op, die Aereon Creations ontheft van zijn verplichting tot levering van producten c.q. uitvoering van genoemde diensten in artikel 1.1, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
   2. Aereon Creations is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 | Eigendomsvoorbehoud

   1. Zolang Aereon Creations geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van genoemde diensten in artikel 1.1, of de verkoop van producten (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Aereon Creations .
   2. Aereon Creations heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
   3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 | Wanprestatie en ontbinding

   1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Aereon Creations ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
   2. De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Aereon Creations eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien  hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Aereon Creations op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 | Betaling

   1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Goederen en diensten worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, of contant na afloop te worden voldaan.
   2. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
   3. De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
   4. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
   5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde.
   6. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 97,50 euro bedragen.
   7. Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
   8. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 21 | Geschillen

   1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Aquarius Business i.o., indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
   2. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Aereon Creations onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet Wkkgz. Jeugdzorg opnemen.
   3. De Nationale ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader zoals bij een ondertoezichtstelling die uitgesproken is door een rechtbank. Aereon Creations heeft het recht om een geschil in het kader van de verrichte complementaire zorg voor te leggen aan de Nationale ombudsman. Bij klachten voor vrijwillige jeugdzorg kan Aereon Creations zich richten tot het AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Addendum bij de Algemene Voorwaarden van Aquarius Business i.o., inzake trainingen en cursussen

Dit addendum is een nadere uitwerking van de Algemene Voorwaarden van Aereon Creations met betrekking tot o.a. opleidingen, workshops, cursussen en trainingen. De Algemene Voorwaarden vormen de basis en het kader. Onderstaand zijn de Algemene Voorwaarden vanaf artikel 3 specifiek uitgewerkt voor trainingen, opleidingen en cursussen.

Artikel 1 | Geldigheid van dit addendum

   1. Dit addendum is van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Aquarius Business i.o.. Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van de coaching, training, consultancy en complementaire zorg, maar ook op de verkoop van producten in het kader van deze genoemde diensten
   2. Dit addendum is van toepassing op alle aanbiedingen die door Aereon Creations zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.
   3. In dit addendum wordt Aereon Creations als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn.
   4. De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard. 
   5. De opdracht tot het verrichten van genoemde diensten in artikel 1.1, dan wel de bestelling van producten door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden en dit addendum. Bijzondere van deze algemene voorwaarden en addendum afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Aanbiedingen

   1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
   2. Mondelinge aanbiedingen door Aereon Creations of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
   3. Tenzij anders is overeengekomen is Aereon Creations gehouden zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

Artikel 3 | Inschrijvingen

   1. Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
   2. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
   3. Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit.
   4. Inschrijving is definitief vanaf het moment dat er een (aan-)betaling is gedaan. Zie ook artikel 4.3. Er is geen bedenktermijn.

Artikel 4 | Betaling

   1. Er kunnen door een deelnemer slechts rechten ontleend worden aan de overeenkomst met Aereon Creations nadat betaling voor de activiteit heeft plaats gevonden.
   2. Zonder betaling heeft een potentiële deelnemer geen garantie voor deelname aan de activiteit. Na betaling wordt door Aereon Creations vastgesteld of de deelnemer al dan niet boventallig is. Dat is het geval, indien op dat moment het maximumaantal deelnemers is bereikt. Is dat het geval, dan wordt door Aereon Creations het bedrag teruggestort, tenzij anders wordt overeengekomen.
   3. De deelnemer of diens opdrachtgever dient in ieder geval de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk of digitaal per mail is overeengekomen met Aquarius Business i.o..
   4. Bij grotere cursussen en opleidingen (duur langer dan één maand of een omvang meer dan 10 dagdelen) wordt volstaan met een aanbetaling voor recht op deelname en dient de rest van het cursusgeld uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit te zijn betaald. Voor deze activiteiten geldt dat de aanbetaling niet wordt teruggestort bij annulering (zie artikel 5).
   5. Betaling in termijnen is – in geval van grotere cursussen en opleidingen – bespreekbaar. Betaling in termijnen vraagt een kostentoeslag van 5 %. De overeengekomen termijnen worden schriftelijk of per mail vastgelegd.
   6. Behoudens de wettelijke regels rond overmacht, zijn er geen redenen om niet te voldoen aan de afgesproken betalingsverplichtingen en alle bedragen blijven onder alle omstandigheden opeisbaar.
   7. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt de overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering direct opeisbaar.
   8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden, is deelnemer over het openstaande deel van de vordering rente verschuldigd (maximaal de wettelijke rente), waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
   9. Indien de deelnemer met betaling – dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst – in verzuim is, is Aereon Creations gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst. Zulks onverminderd het recht van Aereon Creations om schadevergoeding te vorderen.
   10. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 97,50 komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
   11. Zowel Aereon Creations als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 5 | Annulering en wijziging door deelnemers

   1. Annulering van een cursus door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
   2. In geval van verhindering van een deelnemer, is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is een positief intakegesprek noodzakelijk voor deze vervangende deelnemer.
   3. Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum van dezelfde activiteit is voor kleinere activiteiten (duur korter dan één maand of een omvang van minder dan 10 dagdelen) tot 1 maand voor aanvang van de activiteit kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   4. Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum van dezelfde activiteit is voor grotere activiteiten (duur langer dan één maand of een omvang meer dan 10 dagdelen) tot 2 maanden voor aanvang van de activiteit mogelijk. Er is dan een bedrag ter hoogte van de geldende aanbetaling voor deze activiteit verschuldigd i.v.m. met door Aereon Creations aangegane verplichtingen. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 maand vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht. 
   5. Bij niet verschijnen of voortijdig of tussentijds afhaken van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
   6. Ook bij residentieel georganiseerde activiteiten – waar sprake is van logieskosten en verblijfskosten – geldt de hierboven beschreven annuleringsregeling. Dit met inachtneming van de datum waarop de activiteit op de locatie plaatsvindt, tenzij expliciet anders wordt vermeld. In het geval dat anders is, wordt uitgegaan van de regeling van de organisatie verantwoordelijk voor het logies en verblijf. Deze wordt in dat geval tijdig doorgegeven.

Artikel 6 | Uitvoering van de opdracht door Aereon Creations

   1. Indien Aereon Creations niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar – bij het tot stand komen van de overeenkomst – niet bekend waren, heeft {Naam Bedrijf] het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
   2. Aereon Creations heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden – die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen – verhinderd is om haar verplichtingen na te komen
   3. Sommige van de activiteiten van Aereon Creations kunnen geaccrediteerd zijn door externe instanties. Om deze accreditatie te verkrijgen en te behouden is Aereon Creations afhankelijk van het oordeel van deze instanties. Aereon Creations heeft een inspanningsverplichting om de accreditaties te verwerven en te behouden, maar kan niet garanderen dat een accreditatie verworven of behouden blijft. Dit geldt ook voor eventuele andere rechten die door externe partijen worden verstrekt en waarbij Aereon Creations geen invloed heeft op de stellen voorwaarden en geldigheidsduur.
   4. Aereon Creations behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, opleidingen of andere groepsactiviteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
   5. Aereon Creations streeft ernaar om geplande activiteiten te allen tijde door te laten gaan. Aereon Creations zal zorgdragen voor een passend alternatief. Indien Aereon Creations niet in staat is een vervangende activiteit aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het betaalde cursusgeld (afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden).
   6. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Aereon Creations zich steeds het recht voor opleidingsprogramma’s inhoudelijk tussentijds te wijzigen. Dit met inachtneming van behoud van de overkoepelende doelstelling van hetgeen is overeengekomen. Aan eventuele brochures, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
   7. Aereon Creations behoudt zich het recht voor de locatie van een activiteit (voor of tijdens het verloop van een activiteit) te veranderen.
   8. Toelating tot een cursus, workshop of opleidingsjaar geschiedt op basis van een schriftelijke of mondelinge intake. In de afweging worden de belangen van de deelnemer, de overige deelnemers van desbetreffende activiteitgroep en de capaciteiten van de trainer meegewogen. Aereon Creations motiveert desgewenst haar besluit. Bij meerjarige opleidingen vindt die beoordeling telkens weer aan het begin van elk opleidingsjaar plaats.
   9. De maximale verplichting van Aereon Creations is de duur van de activiteit en nooit langer dan één opleidingsjaar. Aereon Creations is vrij het curriculum en de opzet van meerjarige opleidingen tussentijds aan te passen. Aereon Creations stelt de kosten steeds per jaar vast.
   10. Alleen om zwaarwegende redenen kan door Aereon Creations een deelnemer het recht tot verdere deelname aan een cursus, workshop of opleiding worden ontzegd. Het kan hier onder andere gaan om de bescherming van de persoon zelf, het functioneren van de overige deelnemers, de veiligheid in de groep, een inschatting van het kunnen voldoen aan reële opleidingsverwachtingen of om de bescherming van de trainer of opleider. Aereon Creations zal een ontzegging motiveren. De eindverantwoordelijkheid voor dit besluit ligt bij Aereon Creations .
   11. Voor zover Aereon Creations voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Aereon Creations uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid

  1. De deelnemer aan een activiteit van Aereon Creations neemt deel aan activiteiten op eigen risico en verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid van Aereon Creations beperkt zich tot de wettelijke aansprakelijkheid. De eventueel maximaal te verhalen schade op Aereon Creations beperkt tot het betaalde cursusbedrag c.q. het maximaal door Aereon Creations verzekerde bedrag.
  2. Mocht een (hernieuwde) uitvoering van een activiteit niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Aereon Creations uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Aereon Creations aan deelnemer of opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht of het bedrag dat door deze hiervoor betaald is.
  3. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Brinkseweg 46 , 3971 VC Driebergen
tel: 31 (0) 645288727

Bekijk hier onze Privacy-Policy
Op al onze diensten gelden de Algemene-Voorwaarden

Categories

Product-ontwikkeling

Ghost writing

Creatie coaching

Logo ontwerp

Website design​

Copyright © 2024- Aereon Creations. All Rights Reserved.